Gratuit

Gratuït

Gaudeix del sol que ens proporciona energia infinita i gratuïta.

Sostenible

Sostenible

Col·labora en la transició energètica cap a un món lliure de contaminants.

Lliure

Lliure

Alliberat dels monopolis de les elèctriques produint la teva pròpia energia.

Finançable

Finançable

Tu tries com pagar-ho. Ens adaptem a les teves necessitats.

Autoconsum solar

Tu ets el més important i, per aquest motiu, nosaltres ens encarreguem de tot. I tot és tot!

Enginyeria

Elaborem un estudi a la teva mida, tenint en compte les teves necessitats i amb un disseny òptim perquè puguis produir el màxim d’electricitat possible.

Consultoria energètica

Et regalem un estudi energètic complet per ajudar-te a ser més eficient energèticament però sobretot perquè puguis estalviar.

Engineyeria
Instal·lació

Instal·lació

Disposem de tècnics altament qualificats per fer el muntatge de la instal·lació amb diligència i seriositat.

Manteniment

Tot i que el manteniment de les plaques fotovoltaiques que es requereix és mínim, per mínim que sigui n’ha de tenir pel simple fet que, si comprovem i revisem que tot funciona com ha de funcionar, tu encara podràs estalviar molt més.

Tramitació

No volem que tinguis maldecaps. Nosaltres portem a terme totes les gestions i tràmits amb les institucions pertinents per poder sol·licitar la instal·lació i perquè puguis gaudir d’una energia neta el més aviat possible.

Legalització i Bonificacions

Un cop tinguis la instal·lació feta ens encarregarem de fer tots els tràmits perquè les teves plaques solars fotovoltaiques estiguin legalitzades. També tramitarem -si s’escauen- les bonificacions pertinents que ofereixen molts municipis.

Tramitació

Vols saber-ne més?

Empreses
Autoconsum empreses
Particulars
Autoconsum particulars

FAQs

L'energia solar fotovoltaica transforma la radiació solar en electricitat. Aquesta transformació es porta a terme en els panells solars que estan compostos d'unes fotocèl·lules amb uns materials semiconductors. Els materials més habituals són els compostos de silici.

Els components d'aquest tipus d'instal·lació varien depenent de si es tracta d'una instal·lació solar aïllada o d’una planta solar connectada a la xarxa elèctrica. Però la diferència només radica en la gestió de l’energia generada. És a dir, si es pot utilitzar directament o emmagatzemar-la en bateries solars com seria el cas de les instal·lacions aïllades o bé, si es subministra a la xarxa elèctrica per a la seva distribució en el cas de les instal·lacions connectades a xarxa.

Ambdós tipus d’instal·lacions però comparteixen components comuns:

 • Els panells fotovoltaics. Són elements captadors de la radiació solar i encarregats de transformar-la en electricitat mitjançant l’efecte fotovoltaic de les cèl·lules que els componen. El corrent elèctric que resulta és corrent continu.
 • Els inversors de corrent. És un aparell electrònic encarregat de convertir el corrent continu generat en corrent altern.
 • Proteccions elèctriques: Són elements que protegeixen la instal·lació solar fotovoltaica i les persones de possibles caigudes de tensió o curtcircuits.
 • Cablejat elèctric. És l'element que transporta l'energia elèctrica des de la seva generació per a la seva posterior distribució i transport. El seu dimensionament ve determinat pel criteri més restrictiu entre la màxima diferència de potencial i la intensitat màxima admissible.

 • És una energia neta que no genera contaminació ni emissions de gasos d’efecte hivernacle. A més, tampoc produeix contaminació acústica.
 • Contribueix a pal·liar els efectes del canvi climàtic.
 • No requereix cap mena de combustible, únicament la radiació del sol, que es restitueix gratuïtament.
 • És una solució al problema energètic a llarg termini.
 • El seu aprofitament al territori redueix la dependència energètica externa.
 • El seu dimensionament és escalable, és a dir, es poden afegir o treure mòduls segons la demanda energètica.

L’autoconsum fotovoltaic consisteix en la producció de l’electricitat d’un habitatge a partir de panells solars.

En els últims anys, gràcies al canvi de legislació i les diverses ajudes i subvencions per a la seva instal·lació ha augmentat el nombre d'instal·lacions.

L’autoconsum està regulat pel Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Amb la derogació de l’impost al sol, l’any 2018, ja es va fomentar també l’autoconsum amb una sèrie de reformes importants:

 • Eliminació del comptador de generació en instal·lacions sense abocament a xarxa.
 • Les instal·lacions petites i les instal·lacions no connectades a xarxa queden exemptes de demanar permisos a la companyia elèctrica.
 • Compensació per l’energia abocada pels petits consumidors.
 • Possibilitat de connectar-se diversos consumidors a una mateixa instal·lació.

Actualment les comunitats autònomes i sobretot molts municipis bonifiquen diversos impostos a l’hora d’instal·lar plaques solars fotovoltaiques (IBI, ICIO…).

Aquest tipus de panells produeixen energia encara que el clima sigui fred, ennuvolat o amb pluges abundants perquè produeixen energia a partir de la radiació solar, així que la llum directa del sol no és necessària perquè funcionin. Evidentment però, cal trobar-ne la millor ubicació i orientació.

La vida útil de les plaques solars és d’entre 25 i 30 anys de mitjana com a mínim i el fet que un dels mòduls falli no implica que la resta deixi de funcionar, el que permet fer-ne la substitució sense gaires entrebancs.

L'estalvi econòmic és instantani. Tot i que l’objectiu de l’autoconsum fotovoltaic és consumir l’energia generada de manera directa, si amb la instal·lació dels panells pots aconseguir l'autoconsum podràs desentendre's de la factura d'electricitat. No obstant, tot i que no puguis aconseguir l'autoconsum total, l'estalvi també serà alt, ja que només consumiràs en les hores nocturnes on, gràcies a la discriminació horària, el preu de l’electricitat és molt menor.

Si és cert que la inversió inicial és elevada, també és cert que el preu d’aquest tipus d’instal·lacions ha baixat força aquests darrers anys i que l’amortització comença cinc anys després de la instal·lació. Amb l’estalvi generat en la factura elèctrica es pot recuperar la inversió a partir del 5è any. Per tant, si la seva vida útil és d’entre 25-30 anys de mitjana, podem comptar amb un mínim de 20 anys d’estalvi total.

És important tenir cura de la instal·lació. Tot i que és una instal·lació que requereix un manteniment mínim, és recomana tenir un sistema de monitoratge per comprovar que la instal·lació funciona com ha de funcionar, fer com a mínim una visita anual de manteniment i fer una neteja de les plaques.